دستگاه راست پنجگاه- تنظیم و نت نویسی برای سنتور نمایش بزرگتر

دستگاه راست و پنجگاه از ردیف علی‌اکبرخان شهنازی، تنظیم و نت نویسی برای سنتور

محصول جدید

دستگاه راست و پنجگاه از ردیف علی‌اکبرخان شهنازی.نوشته هوشنگ ظریف؛

نت‌نویسی و تنظیم برای سنتور علیرضا بنائی.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

دستگاه راست و پنجگاه از ردیف علی‌اکبرخان شهنازی.نوشته هوشنگ ظریف؛

نت‌نویسی و تنظیم برای سنتور علیرضا بنائی.