آوای برگریزان آثاری از محسن غلامی برای سنتور نمایش بزرگتر

آوای برگریزان آثاری از محسن غلامی برای سنتور

محصول جدید

آوای برگریزان

آثاری از محسن غلامی برای سنتور در دستگاه شور (شور می)

ویرایش و نگارش - علیرضا جواهری

ناشر - علیرضا جواهری سال انتشار پاییز 1387

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

آوای برگ ریزان
آثاری از محسن غلامی برای سنتور در دستگاه شور (شور می)

ویرایش و نگارش : علیرضا جواهری
ناشر : علیرضا جواهری
سال انتشار : پاییز 1387

1- مقدمۀ شور
2- انتظار
3- سحرگاه
4- ضربی شور
5- رنگ شور
6- آشفته
7- چهارمضراب شور
8- چهارمضراب دشتی
9- رنگ دشتی
10- رویا
11- نوا