بخش هایی از ردیف حبیب سماعی به روایت طلیعه کامران نمایش بزرگتر

بخش هایی از ردیف حبیب سماعی به روایت طلیعه کامران

محصول جدید

بخش هایی از ردیف حبیب سماعی به روایت طلیعه کامران

آوانگاری و نگارش :طلیعه کامران ،شهاب منا

ناشر- موسیقی عارف

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

کتب تاريخ موسيقي معاصر ايران همواره از محتواي فاخر و شيوة پرجذبة حبيب سماعي در نوازندگي سنتور حکايت داشته‌اند اما کمبود آثار صوتي يا آوانگاري از نواخته‌هاي سماعي کيفيت نوازندگي وي را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.

شصت سال پس از فوت سماعي، شهاب مِنا ضمن تحقيق دربارة چگونگي رپرتوار و شيوة حبيب سماعي، توانست آخرين شاگرد بازماندة او خانم طليعه کامران را يافته دريابد که بخش‌هايي از رديف حبيب سماعي توسط اين شاگرد برجسته در بيش از پنجاه سال پيش نگاشته شده است. طليعه کامران که طي سال‌هاي 1321 تا 1324 به شاگردي حبيب سماعي و آموختن رديف او پرداخته بود، پس از مرگ استاد در سال 1325 باقي رديف وي را نزد مرتضي عبدالرسولي، شاگرد بزرگ‌تر حبيب سماعي آموخت و پس از فراگيري خط نت نزد ابوالحسن صبا بخش‌هايي از آموخته‌هاي خود از رديف سماعي را به خط نت نگاشت.

در کتاب حاضر، شصت و سه سال پس از فوت حبيب سماعي، براي نخستين‌بار اين گنجينة موسيقايي که حاوي آوانگاري طليعه کامران از بخش‌هايي از رديف حبيب سماعي است همراه با آوانگاري قسمت‌هاي ديگر آن توسط شهاب مِنا (بنا بر مضبوطات طليعه کامران در حدود پنجاه سال قبل- يعني زماني که او با استاد پرآوازة تمبک ايران، حسين تهراني، به اجراي سنتور مي‌پرداخت)، همچنين شرح دربارة محتواي مجموعه، مستندات تاريخي دربارة رديف محمدصادق‌خاني و سبک‌شناسي حبيب سماعي مدوّن و ارائه شده است. اين کتاب توسط نشر و پخش موسيقي عارف به انتشار درآمده است