بیست و چهار قطعه برای سنتور - حمید آیتی نمایش بزرگتر

بیست و چهار قطعه برای سنتور - حمید آیتی

محصول جدید

بیست و چهار قطعه برای سنتور - حمید آیتی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

این کتاب شامل 24 قطعه در دستگاه ها و گوشه های دشتی، سه گاه، شور ، ابوعطا، همایون، شوشتری، چهارگاه، ماهور، اصفهان و راست پنجگاه است.

در ابتدای این کتاب کوک قطعات نیز برای هر دستگاه آورده شده است.