هزار گلخانه آواز -  حمید جواهریان نمایش بزرگتر

هزار گلخانه آواز - حمید جواهریان

محصول جدید

هزار گلخانه آواز

استاد محمد رضا شجریان

به کوشش کاظم مطلق - مهدی عابدینی

معرفی ردیف های آوازی : حمید جواهریان