آیین دف نوازی کتاب اول -کریم خاوری

محصول جدید

آیین دف نوازی کتاب اول  -کریم خاوری

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

درباره کتاب : کریم خاوری در مقدمه این کتاب آورده است که : آن گونه که از نام کتاب  آیین دف نوازی  بر می آید ، در این کتاب نه تنها به ارائه شیوه های نوین و امروزی دف نوازی نپرداختیم ، بلکه در تلاش بوده ام تا آیین نوازندگی این ساز ، که سالیان درازیست در بین اکثر نوازندگان مانده است را ، مجددا احیاء کنم .
در دفتر اول از این مجموعه ، پس از مرور ریتم های پیش نیاز و مقدماتی به ریتم های قیام ، غوثی ، دائم و حدادی پرداخته می شود .
در دفتر دوم نیز عمده فعالیت بر ریتمهای سقزی و دائم کند و تند متمرکز می شود .