آموزش دف نوازی - کتاب پایه - مهدی رضایی نمایش بزرگتر

آموزش دف نوازی - کتاب پایه - مهدی رضایی

محصول جدید

 آموزش دف نوازی "کتاب پایه"
مهدی رضایی، اسحاق انور (ويراستار)، ناهید رحمانپور (ويراستار)

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

« نخست ريتم بود و ريتم موسيقي شد »

سخني كوتاه با خواننده :

احتمالاً نخستين سؤالي كه براي شما خوانندة گرامي مطرح مي شود اين است كه :

نقش ريتم و آموزش ريتم در موسيقي چيست ؟

شرحي مختصر :

در سرزمين ما ايرانيان، دانش موسيقي، از سابقه ديرينه اي برخوردار است. اگر چه براي علاقه مندان در عصر حاضر، نشانه هائي كمرنگ بر جاي مانده، ليكن اين دانش كوشيده است تا در امر آموزش، مجرّدترين خواص موسيقي را بانشانه هائي مشخص نمايد و در عين حال اين علائم و نشانه ها قادرند ما را تا حد قابل قبولي با زواياي پيچيدة اين هنر آشنا سازند . از اين رو شايسته است به قصد شناخت رازهاي نهفته و معاني پنهاني اين دانش در آن تأمل شود . متأسفانه بايد اذعان نمود، به نوعي آموزش صحيح موسيقي ايراني از اين حيث، بيش از ديگر جلوه هاي هنري مورد غفلت قرار گرفته است .

مسأله آموزش يكي از مهمترين مسائل مطرح در عصر حاضر است .

شيوه هاي نوين آموزشي و تربيت افراد متخصّص در جوامع پيشرفته موجب شده است كه به اين مقوله، به عنوان يك علم تخصّصي پرداخته شود .

اين امر در تمام علوم و فنون رخنه كرده است و عملاً آنها را هدايت مي نمايد . علم موسيقي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و نيست. آموزش موسيقي در ملل متمدّن و پيشرفته، براساس مجموعه اي از سيستم هاوفرايندهاي دقيق آموزشي صورت مي گيرد . در حالي كه در بعضي از كشورهاي شرقي، آموزش موسيقي، كماكان به صورت سينه به سينه دنبال مي گردد .

اساسي ترين عامل در آموزش موسيقي، ريتم به همراه سلفژ ( سرايش ) است . ريتم پايه اي است براي تربيت گوش و پرورش حس موسيقائي در شخص . فراگيري ريتم براي تمام موسيقي شناسان، واجب عيني است . لذا براساس آن، شناخت و محتواي موسيقي ميّسر مي شود . ريتم يكي از شاخه هاي بسيار مهم آموزش موسيقي به هنر جويان است . احساس ريتمهاي آزاد در گرو فهميدن ريتمهاي مشخص است و به همين اعتبار در جوامع پيشرفته، براي پرورش ريتم، متدهاو كتابهائي تحت عناوين « وزن خواني، سلفژ ريتميك و . . . » نوشته شده است .

اهميت تعليم ريتم كه از دروس بنيادي موسيقي است، بويژه شناخت پيچيدگيهاي موسيقي ايراني(به عنوان يكي از منابع مهم ريتميك در گسترة موسيقيِ جهان) انگيزة فراهم آمدن اين كتاب بوده است .

تا قبل از ورود خط نت به ايران، فراگيري يك ساز ريتميك براي اهالي موسيقي اعم از خواننده و نوازنده الزامي بوده است . اين فرا گيري سينه به سينه تداول داشته است . پس از رايج شدن نت در كشورمان، به خصوص در هنرستانهاي موسيقي، روند آموزش موسيقي « بويژه ريتم »، متحوّل شد و  . . .

« دف »

دربارة ساز دف و آموزش آن گفتني بسيار است . به مانند تمام هنرهاي ديگر اين سرزمين، دف نيز در طول زمان دستخوش دگرگونيهائي گشته كه به نوبة خود تحول در امر آموزش را موجب شده است .

هر چند آثار گرانقدري در زمينه دف، از گذشتگان و بزرگان ما برجاي مانده است . ليكن به نظرمي رسد، آموزش اين ساز در ايران تا قبل از دو دهة پيش، به صورت سينه به سينه وشنيداري بوده است . استاد مي نواخته و شاگرد، به خاطر مي سپرده و اين دور تسلسل در نسلهاي بعدي تداوم مي يافته است .

استقبال جوانان از موسيقي سنتي، خاصه دف نوازي، مرا برآن داشت تا تجربيات سالها تلاش خود را در آموزش دف به رشته تحرير در آورم . آنچه كه تقديم مي شود، نگارش تئوري، وزن خواني، تمرينات و قطعاتي است به صورت ساده با نمودارهاي گوناگون كه آموختن دف را علمي تر و عملي تر مي سازد .

با احترام يادآور مي شوم كه هيچ داعيه اي در باب تكامل اثر ياد شده در ميان نيست . بر اين باور، از هنرمندان و هنر دوستان موسيقي خواهشمندم كه با تذكر سازندة خويش، خطا ها و اشتباهات اين جزوه را رفع و در جهت هر چه كاملتر نمودن آن، اينجانب را ياري نمايند . همچنين برخود لازم مي دانم از اساتيد ارجمند، هنرمندان فهيم و ديگر عزيزاني كه با نكته سنجي و توصيه ها و پيشنهادات ارزشمند خويش، در بهتر شدن اين اثر، مرا ياري دادند، سپاس و قدرداني نمايم.

 

                                                                                                                                 مهدي رضائي

                                                                                                                             بهار 1386 – تهران