سایت ریدینگ برای گیتار - جلد اول - رویکردی نوین به یادگیری دشیفر روی گیتار نمایش بزرگتر

سایت ریدینگ برای گیتار - جلد اول - رویکردی نوین به یادگیری دشیفر روی گیتار

محصول جدید

سایت ریدینگ برای گیتار - جلد اول - رویکردی نوین به یادگیری دشیفر روی گیتار - جان کمبر،مارتین بیچ - ترجمه پیام رضوی

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سایت ریدینگ برای گیتار (رویکردی نوین به یادگیری دشیفر روی گیتار) = Guitar sight-reading (جلد 1)
مؤلفان: جان کمبر، مارتین بیچ
ناشر: نکیسا
مترجم: پیام رضوی