آوای ساز دهنی با سی دی -معتمدی نمایش بزرگتر

آوای ساز دهنی 1 با سی دی - علی معتمدی

محصول جدید

شامل 20 قطعه پاپ وپاپ کلاسیک از بزرگانی چون هنری مانچینی کیتارو موریس ژار ریچارد کلایدرمن و الویس پریسلی است که برای ساز دهنی کروماتیک تنظیم مجدد گردیده است