مجموعه مقالات زیبایی شناسی آکسفورد - جلد 2 - مسائل کلی زیبایی شن نمایش بزرگتر

مجموعه مقالات زیبایی شناسی آکسفورد - جلد 2 - مسائل کلی زیبایی شن

محصول جدید

مجموعه مقالات زیبایی شناسی آکسفورد 

جلد 2

مسائل کلی زیبایی شناسی(قسمت اول )

به کوشش : جرولد لوینسون

مترجم :  فریبرز مجیدی