شرایط و ظوبط استفاده

1- ساز های فروخته شده جهت تایید اساتید یک هفته قابل تعویض و برگشت می باشد .

2- کلیه ساز های ایرانی از نظر فنی دارای ضمانت می باشد .

3- خریداران ساز های ایرانی مجاز می باشند سازخود را با کسر 10% تعویض و یا با کسر 20% برگشت نمایند .